Privacyverklaring

VESTRUM BOUWMANAGEMENT BV wil zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Hieronder informeren wij u graag hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wie zijn wij?
VESTRUM BOUWMANAGEMENT BV (VESTRUM) is de verantwoordelijke – met ingang van 25 mei 2018 – van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna genoemd: AVG). Onderaan deze privacyverklaring treft u onze contactgegevens aan. VESTRUM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81278403 en verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG.

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?
VESTRUM verzamelt en verwerkt om een aantal redenen uw persoonsgegevens. In het algemeen verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening als bouw- en adviesbureau.

Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

 • Om aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten om deze beter te kunnen afstemmen op persoonlijke wensen en/of kwaliteiten;
 • Om op een correcte wijze en duidelijk te kunnen communiceren;
 • Om beschikbaarheid en geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te kunnen bepalen;
 • Om u in contact te brengen of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
 • Om u te benaderen voor nieuwsbrieven, evenementen en opleidingsmogelijkheden die mogelijk voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor hebt aangemeld;
 • Om de afhandeling van uw feedback of klachten te kunnen verwerken;
 • Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • Om een opdracht bij een opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • De benodigde acties en administratie uit te voeren in gevallen waarin wij eigenrisicodrager zijn;
 • Voor managementdoeleinden waaronder: genereren van managementinformatie en –rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, het verzorgen van controles en audits, accountantscontrole(s) en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid;
 • Vanwege kwaliteitsdoeleinden zoals certificeringen;
 • Om aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel etc. en geldende wetgeving na te kunnen komen, waaronder de identificatie of het afdragen van belastingen en loonheffingen.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens? VESTRUM verzamelt persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer:

 • U onze website bezoekt;
 • Er per e-mail, telefoon of schriftelijk contact wordt opgenomen met één van onze medewerkers;
 • We deelnemen aan social media activiteiten;
 • U zich op enige andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om u een dienst te verlenen.

Op welke wettelijke gronden mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

VESTRUM verwerkt uw persoonsgegevens omdat:

 • Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
 • In beperkte gevallen op grond van de door u gegeven toestemming, daar waar dit mogelijk is. De gegeven toestemming kan te allen tijde door u ingetrokken worden;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen voor zover de wet en uw privacy dit toelaten.

Welke bijzonder persoonsgegevens verwerken we van u?
VESTRUM verwerkt uw bijzondere persoonsgegevens wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Het kan voorkomen dat persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt op uw curriculum vitae worden verwerkt door VESTRUM. Hierbij kunt u denken aan gegevens over uw afkomst, lidmaatschap vakvereniging of over een eventueel strafrechtelijk verleden.

Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we?
Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreft doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waar VESTRUM een zakelijke relatie mee onderhoudt. Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen, gegevens van de organisatie waarvoor u werkt of welke u vertegenwoordigt, met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een zakelijke overeenkomst.

VESTRUM verwerkt persoonsgegevens van zakelijke relaties omdat:

 • We de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met u zijn overeengekomen goed uit moeten kunnen voeren;
 • Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
 • In beperkte gevallen op grond van de door u gegeven toestemming, daar waar dit mogelijk is. De gegeven toestemming kan te allen tijde door u ingetrokken worden;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen voor zover de wet en uw privacy dit toelaten.

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen?

Persoonsgegevens van kandidaat-werknemers.
VESTRUM kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (gegevensbewerkers) die namens VESTRUM diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties, pensioenfondsen en zakelijke relaties, en in alle overige gevallen waarin VESTRUM hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Tevens kan VESTRUM uw persoonsgegevens doorgeven aan individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld uw referentie hebben of geschiktheid of die wij op uw verzoek gegevens verstrekken zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus. Of aan derden aan wie wij gegevens – met uw uitdrukkelijke toestemming – verstrekken of op uw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals vermeld in de omschrijving van onze dienstverlening.

Waarom verzamelt VESTRUM uw persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. VESTRUM heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dan alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld. De bewaartermijnen die VESTRUM hanteert, zijn in overeenstemming met de wettelijke toepasselijke bewaartermijnen.

Uw rechten.

We verwachten van u dat wanneer er zich iets in uw persoonsgegevens wijzigt, u ons daar van de op de hoogte stelt. Wijzigingen kunt u doorgeven via uw contactpersoon bij VESTRUM.

U hebt het recht om een verzoek in te dienen voor:

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden zoals een wettelijke verplichting hebben, om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw gegevens.

In het geval van uw verzoek, ter bescherming van uw persoonsgegevens, zullen wij uw identiteit moeten kunnen vaststellen. Op uw verzoek zullen wij binnen 4 weken reageren.

Beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens
VESTRUM doet er alles aan om uw persoonsgegevens die u hebt verstrekt optimaal te beschermen. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden periodiek geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is VESTRUM met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Wij wijzen u er op dat u zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van uw computerapparatuur, tablet en/of telefoon alsmede van uw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

Wat te doen bij (het vermoeden van) een datalek?
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed je verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten via de onderaan genoemde contactgegevens.

Contact
Indien u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door VESTRUM heeft kunt u per post of per e-mail contact met ons opnemen:

VESTRUM BOUWMANAGEMENT BV
Tuinbouwveilingweg 5, A 46
4814 RP BREDA
E-mail : info@vestrum.nl

KvK: 81278403

Wijzigingen
VESTRUM kan om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. Nieuwe versies worden op onze website gepubliceerd. Deze versie is opgesteld in April 2021.